Bejelentkezés

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Preambulum :

Célunk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk a baumap.hu honlap látogatói számára. Az ugrásszerű fejlődés világában élünk, amelyben (véleményünk szerint) a bizalom soha nem látott mértékben vált fontos és nélkülözhetetlen értékké.

Nem engedünk be akárkit a (leendő) otthonunkban, nem kérünk fel akárkit semmilyen munkavégzésre sem.

A Baumap más cégekhez hasonlóan gyűjt adatokat, amellyel célunk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk, nem célunk bármiféle visszaélést elkövetni, határozottan kerülünk bármiféle etikátlan és jogsértő magatartást és nem szándékozunk még csak kényelmetlenséget sem okozni.

Az alábbi tájékoztató ezt elhivatottságot tolmácsolja jogi nyelvezetben formájában. Kérjük, ha bármilyen kérdés felmerül vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolat@baumap.hu e-mail címen.

1.Általános bevezetés

Jelen webhelyet a Netbloom Hungary Kft. (székhely: 3963 – Karcsa, Dózsa György utca 4., cégjegyzékszám: 05-09-033262, adószám: 28778927205) kezeli (továbbiakban: „Üzemeltető”, “Baumap”). Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: “Tájékoztató”) részletesen ismerteti, hogy Üzemeltető milyen személyes adatokat gyűjt Önről a www.baumap.hu honlap (a továbbiakban: “Honlap”) – és szolgáltatásai (a továbbiakban: “Szolgáltatások”) – használata, valamint hírlevél szolgáltatásunk (a továbbiakban: “Hírlevél”) igénybevétele során, továbbá rögzíti a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket.

A jelen Tájékoztató a Baumap Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”, „Általános Szerződési Feltételek”) szerves részét képezi, amely a www.baumap.hu honlapon érhető el.

A Baumap az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és amely a Honlap és szolgáltatásai használata, valamint hírlevél szolgáltatásunk igénybevétele során feltöltésre kerül.

A Baumap elkötelezett a személyes adatok védelmével kapcsolatban, a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz valamennyi intézkedést a biztonságos adatkezelés elősegítése érdekében.

2.Jogszabályi háttér

A Baumap működésével, az adatvédelemmel és a felhasználók jogaival kapcsolatosan különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a személyes adatok kezelésének vonatkozásában ( „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (“Infotv.”);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (“Ptk.”);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (“Ektv.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (“Grt.”);
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (“Fgytv.”)
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat, valamint a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport ajánlásai.

3.Definíciók

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján meghatározható

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, Üzemeltető különleges adatokat nem kezel.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen esetben az Üzemeltető).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelési incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A jelen dokumentumban hivatkozott további szakkifejezések alatt azok 2. pontban felsorolt jogszabályokban meghatározott jelentését kell érteni.

4. Az érintettek jogai

A Honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben jelen Tájékoztatónak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el mindkét dokumentumot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

A tájékoztatáshoz való jog és helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy Üzemeltetőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse az Önre vonatkozó pontatlan vagy helytelen személyes adatokat.

A hozzáféréshez való jog: Ön jogosult információt kérni arra vonatkozóan, hogy Üzemeltető konkrétan milyen adatait kezeli, továbbá másolatot is kérhet ezekről az adatokról. Az első ilyen információkérés az Ön számára díjmentes, azonban a további másolatokért költégtérítés állapítható meg.

A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Üzemeltető pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben a személyes adatok kezelése jogszabályi kötelezettségen alapul (például: számviteli törvény rendelkezéseinek történő megfelelés), vagy Üzemeltető jogos érdekén alapul (például: jogi igények érvényesítése), úgy Üzemeltető jogosult a személyes adatok jogszabályban meghatározottak szerinti további kezelésére.

A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben, saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatainak kezelése Üzemeltető jogos érdekén vagy közvetlen üzletszerzésén alapul.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Üzemeltető bizonyos esetekben (például: a személyes adatok pontatlansága esetén, vagy ha az adatkezelés jogellenes) korlátozza a személyes adatainak kezelését.

Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban Üzemeltetőtől megkapja, továbbá jogosult arra, hogy Üzemeltető ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Üzemeltető akadályozná.

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefonszáma: 061-391-1400. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

5. A Baumap által gyűjtött személyes adatok

A Bamap az alább részletezett személyes adatokat gyűjti annak érdekében, hogy a a kategóriákban található szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat (“Szolgáltatók”) összekösse a szolgáltatásaikat keresőkkel (“Keresők”) az alábbiak szerint:

 • a Szolgáltatók a Baumap adatbázisába regisztrálhatnak, létrehozhatják felhasználói fiókjukat, fogadhatják az érkező ajánlatkéréseket és ajánlatot adhatnak, valamint igénybe vehetik a Baumap hírlevél szolgáltatásait,
 • a Keresők a Honlapon a Baumap adatbázisába regisztrált Szolgáltatók között kereshetnek, az általuk meghatározott feltételek mentén szűrhetik és rendezhetik a találati listát, majd az általuk kiválasztott Szolgáltatóktól ajánlatot kérhetnek,
 • a Baumap az ajánlatkéréseket a Szolgáltatók felé ajánlatadás céljából továbbítja,
 • az ajánlatkérő Keresők és a Szolgáltatók közötti tényleges szerződés létrejötte és megkötése már a feleken múlik, a szerződéskötésben Üzemeltető már nem vesz részt, a szerződésben félként nem szerepel.

Valamennyi harmadik fél kizárólag a fent említett célokra használhatja fel a neki átadott személyes adatokat. A személyes adatok mindennemű egyéb felhasználása tilos.

Az Üzemeltető biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti hátteret az Ön személyes adatainak elvesztése vagy bármilyen fajta jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében.

5.2. Az Ön által Keresőként rendelkezésünkre bocsátott személyes adatai és azok kezelése

A Baumap a Keresőkkel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli:

Jogalap  Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Szerződés teljesítése és a szolgáltatás nyújtása E-mail cím Értesítés ajánlat érkezéséről
Értékelés gyűjtés *
Ajánlatkérési határidőtől számított 3 hónap + 8 nap
Szerződés teljesítése és a szolgáltatás nyújtása E-mail cím, Telefonszám Baumap szolgálatásai keretében a Kereső igényeinek rögzítése, valamint az összefoglaló anyag megküldése

Összefoglaló anyag megküldésé- től számított 3 hónap + 8 nap

Az Ön hozzájárulása E-mail cím

Marketing célú üzenetek, hírlevelek küldése**

Hozzájárulás visszavonása + 8 nap
Jogi kötelezettség teljesítése E-mail cím Panasztétel esetén a Fgytv. rendelkezései alapján Üzemeltető a panaszbejelentést – és az arra küldött választ – köteles 5 éven át megőrizni Panasztétel időpontjától számított 5 év
Jogi kötelezettség teljesítése E-mail cím, Cégnév, Székhely, Adószám Baumap szolgáltatásai keretében számla kiállítása: a számviteli törvény értelmében Üzemeltető a bizonylatokat köteles 8 éven át megőrizni, így az abban lévő adatokat is kezeli. A számlán lévő adatokat Üzemeltető más célra nem használja, így a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételre nem használhatja az e-mail címet vagy székhelyet A számla kiállításától számított 8 év
Üzemeltető jogos érdeke E-mail cím, Cégnév, Székhely, Adószám Jogvita esetén Üzemeltetőnek jogos érdeke, hogy bizonyítani tudja jogkövető magatartását, szerződésszerű teljesítését *** Ajánlat- kéréstől  számított 5 év+ 8 nap***

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, így például az Ön nevét tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

* Értékelés gyűjtése: Mivel hiszünk abban, hogy a korábbi ügyfélértékelések, illetve ajánlások jelentik a Keresők számára a bizalom alapját, a Baumap rendszerének kardinális elemét képezi, hogy az ajánlatkérés után kiválasztott Szolgáltatók munkáját a megadott értékelési kritériumok alapján a megbízók minősítsék.

Az Ön, mint ajánlatkérő Kereső e-mail útján történő megkeresése, és – létrejött szerződés esetén – az érintett Szolgáltató értékelésére való felkérés automatizáltan történik. Az ÁSZF szerint az ajánlatkérő Keresők az ajánlatkérés elküldésével elfogadják, hogy a Baumap az ajánlatkérés határidejét követően 1 hónappal e-mail útján visszajelzést kérhet tőlük azzal kapcsolatban, hogy létrejött-e szerződés valamelyik kiválasztott Szolgáltatóval, és amennyiben igen, az ajánlatkérés határidejétől számított 3 hónappal később felkéri őket ezen Szolgáltató értékelésére.

**Marketing üzeneteket, hírlevelek küldése: marketing üzeneteket, valamint egyéb, a Baumap által az Ön számára relevánsnak és hasznosnak ítélt információkat is küldünk az Ön beleegyezésével. Ön jogosult arra, hogy a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

***Jogvita: Üzemeltető minden szerződés teljesítésekor jóhiszeműen, tisztességesen, és az általában elvárható magatartás szerint jár el. Mindenek felett törekszik együttműködni ügyfeleivel, és megtesz mindent annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket az igazságszolgáltatás kereteit mellőzve, békésen, kompromisszumra törekedve tudja megoldani. Mindazonáltal a fenti igyekezetek ellenére felmerülhetnek olyan helyzetek, amelyek során az Adatkezelőnek bizonyítania kell egy jogvita során, hogy szerződésszerűen járt el a szerződés létrehozása, valamint annak teljesítése során. Az Adatkezelő jogos érdeke tehát, hogy jogkövető magatartását alátámasztani tudja. Ahhoz, hogy az Adatkezelő a fenti célt elérje, nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzen azokkal az információkkal, adatokkal, amelyekkel ezt az állítását bizonyítani tudja a szerződés teljesítését követő 5 évig (a Ptk. 6:22 §-ban meghatározott elévülési idő). Ezek az információk tartalmazhatnak személyes adatot is (így például az ellenérdekű fél e-mail címét), amelyek indokolják jelen érdekmérlegelési teszt lefolytatását és rögzítését. Az Érdekmérlegelési teszt jelen Tájékoztató 1. számú melléklete.

Amennyiben nincs, vagy nincs többé jogalapunk a személyes adata kezelésére, akkor azt a fent részletezett adatkezelési időtartam lejártakor töröljük. Az adat törlésétől számítva további 8 napba telik, mire a tárhelyszolgáltató által biztosított biztonsági mentések is lejárnak, és az adatok véglegesen törlésre kerülnek, ez idő alatt Üzemeltető az adatokat csak akkor használja, amennyiben a rendszerének a helyreállítása válik szükségessé.

Üzemeltető által kezelt, nem személyes adatnak minősülő adatok:

Amennyiben Keresőként a Honlapon ajánlatot kíván kérni a Szolgáltató(k)tól, vagy használja a Baumap az alábbi, további adatokat gyűjti és kezeli annak érdekében, hogy a Keresők az igényeiknek leginkább megfelelő Szolgáltatóktól kérjenek/kapjanak ajánlatot, illetve hogy a Szolgáltatókat az általuk preferált ügyfélkör találja meg releváns ajánlatkérésekkel:

Kezelt adat  Adatkezelés célja
Keresett szolgáltató/szolgáltatás típusa (például:könyvelés) A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése
Keresett Szolgáltató mérete, egyéb tulajdonsága (méret: egyéni vállalkozó, kisméretű könyvelő iroda, könyvelő iroda, nemzetközi vállalat; egyéb tulajdonság: szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik-e)
A Keresőre vonatkozó alábbi adatok:
– Név
– E-mail cím
– Árajánlatkérés esetén elküldött adatok
– További egyéb olyan releváns információ,
amely a Baumap szolgáltatásainak
keretében a Kereső specifikus igényeit leírja
A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése, illetve előzetes árkalkuláció elkészítéséhez szükséges

5.3. Az Ön által Szolgáltatóként rendelkezésünkre bocsátott személyes adatai és azok kezelése

Amennyiben Ön Szolgáltatóként regisztrál a Honlapon és felhasználói fiókot hoz létre, vagy nem regisztrált Szolgáltatóként ajánlatot ad a Baumap szolgáltatásai keretében, az alábbi személyes adatokat szükséges rendelkezésünkre bocsátania.

Honlapon történő regisztráció és felhasználói fiók létrehozása:

Jogalap Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés időtartalma
Szerződés
teljesítése és a
Szolgáltatások
nyújtása
E-mail cím – Felhasználói fiók létrehozása, adatmódosítás

vagy törlés
– Elfelejtett jelszó esetén új jelszó küldése
– Ajánlatkérés továbbítása
– Nyugta üzenetek küldése
– Kapcsolattartás, kapcsolati adatok bemutatása a
Keresők részére
– Haladó csomagra történő előfizetés esetén a
szolgáltatás-csomagban foglalt e-mailek küldése

Regisztráció
időtartama +
8 nap,
Jelszó Felhasználói fiók létrehozása, adatmódosítás vagy

törlés (fiókba belépés)

Telefonszám Kapcsolattartás, kapcsolati adatok bemutatása a

Keresők részére

Cégnév – Kapcsolattartás

– Az ajánlatkérő Keresők találati összesítőjében
való megjelenés

Székhely – Kapcsolattartás

– Keresők a találati összesítőben cím alapján
(távolság) is szűrhetik és rendezhetik az egyes
Szolgáltatókat

Ügyfélértékelések Ügyfélértékelések
Jogi
kötelezettség
teljesítése
E-mail cím
Cégnév
Székhely
Adószám
Számla kiállítása: a számviteli törvény értelmében
Üzemeltető a bizonylatokat köteles 8 éven át
megőrizni, így az abban lévő adatokat is kezeli. A
számlán lévő adatokat Üzemeltető más célra nem
használja, így a Szolgáltatóval történő
kapcsolatfelvételre nem használhatja az e-mail
címet vagy székhelyet
A számla
kiállításától
számított 8 év
Jogi
kötelezettség
teljesítése
E-mail cím
Cégnév
Székhely
Panasztétel esetén a Fgytv. rendelkezései alapján
Üzemeltető a panaszbejelentést – és az arra
küldött választ – köteles 5 éven át megőrizni
Panasztétel
időpontjától
számított 5 év
Üzemeltető
jogos érdeke
E-mail cím
Cégnév
Székhely
Adószám

Ügyfélértékelések

Jogvita esetén Üzemeltetőnek jogos érdeke, hogy
bizonyítani tudja jogkövető magatartását,
szerződésszerű teljesítését *
Regisztráció
időtartama +
5 év + 8 nap *
Az Ön
hozzájárulása
E-mail cím Hírlevél szolgáltatás igénybevétele Hozzájárulás
visszavonása
Az alábbi adatok megadása nem kötelező a felhasználói fiók feltöltése során:
Szerződés
teljesítése és a
Szolgáltatások
nyújtása
Honlap A Keresők részére minél több információt
bemutatni az egyes Szolgáltatókról, ezzel is elősegítve a megalapozott döntéshozatalt
Regisztráció
időtartama + 8 nap
Egyéb (pl. Facebook, Instagram stb.)
Bemutatkozás

Baumap szolgáltatásainak keretében történő ajánlatadás Szolgáltatóként:

Jogalap Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés időtartalma
Szerződés teljesítése és a Szolgáltatások nyújtása Cégnév
E-mail cím
Telefonszám
Székhely

Ügyfél-
értékelések

A Baumap szolgáltatásai keretében a
Kereső számára átadott összefoglaló anyagban az
egyes ajánlatot adó Szolgáltatók esetén a
székhely (város), a bemutatkozás és az
ügyfélértékelések kerülnek bemutatásra az ajánlati
ár mellett. A Kereső az általa kiválasztott
Szolgáltató(k) elérhetőségét Baumaptól
kaphatja meg további egyeztetés céljából.
Összefoglaló
anyag Kereső
részére
történő
átadása +
Kereső
visszajelzési
határideje + 8
nap
Jogi kötelezettség teljesítése E-mail cím
Cégnév
Székhely
Adószám
Számla kiállítása: a számviteli törvény értelmében
Üzemeltető a bizonylatokat köteles 8 éven át
megőrizni, így az abban lévő adatokat is kezeli. A
számlán lévő adatokat Üzemeltető más célra nem
használja, így a Szolgáltatóval történő
kapcsolatfelvételre nem használhatja az e-mail
címet vagy székhelyet
A számla
kiállításától
számított 8 év
Jogi
kötelezettség
teljesítése
E-mail cím
Cégnév
Székhely
Panasztétel esetén a Fgytv. rendelkezései alapján
Üzemeltető a panaszbejelentést – és az arra
küldött választ – köteles 5 éven át megőrizni
Panasztétel
időpontjától
számított 5 év
Üzemeltető
jogos érdeke
E-mail cím
Cégnév
Székhely
Adószám

Ügyfél-
értékelések

Jogvita esetén Üzemeltetőnek jogos érdeke, hogy
bizonyítani tudja jogkövető magatartását,
szerződésszerű teljesítését *
Összefoglaló
anyag Kereső
részére
történő
átadása + 5
év + 8 nap *
Az Ön hozzájárulása E-mail cím Hírlevél szolgáltatás igénybevétele A hozzájárulás visszavonása

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, így például az Ön nevét tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

*Jogvita: Üzemeltető minden szerződés teljesítésekor jóhiszeműen, tisztességesen, és az általában elvárható magatartás szerint jár el. Mindenek felett törekszik együttműködni ügyfeleivel, és megtesz mindent annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket az igazságszolgáltatás kereteit mellőzve, békésen, kompromisszumra törekedve tudja megoldani. Mindazonáltal a fenti igyekezetek ellenére felmerülhetnek olyan helyzetek, amelyek során az Adatkezelőnek bizonyítania kell egy jogvita során, hogy szerződésszerűen járt el a szerződés létrehozása, valamint annak teljesítése során. Az Adatkezelő jogos érdeke tehát, hogy jogkövető magatartását alátámasztani tudja. Ahhoz, hogy az Adatkezelő a fenti célt elérje, nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzen azokkal az információkkal, adatokkal, amelyekkel ezt az állítását bizonyítani tudja a szerződés teljesítését követő 5 évig (a Ptk. 6:22 §-ban meghatározott elévülési idő). Ezek az információk tartalmazhatnak személyes adatot is, amelyek indokolják jelen érdekmérlegelési teszt lefolytatását és rögzítését. Az Érdekmérlegelési teszt jelen Tájékoztató 1. számú melléklete.

Ügyfélértékelések: a Baumap rendszerének kardinális elemét képezi, hogy az ajánlatkérés után, létrejött szerződés esetén a Szolgáltató munkáját a megbízó Kereső a megadott értékelési kritériumok alapján értékelje (számszaki és szöveges értékelés). Az ügyfélértékelések segítenek abban, hogy a Baumap hatékonyabban tudja nyújtani szolgáltatását és az adott feladatra a legmegfelelőbb Szolgáltatókat ajánlja a Keresőknek. Annak érdekében, hogy a Keresők minél több, megbízható értékelés alapján tudják kiválasztani az egyes Szolgáltatókat ajánlatkérésre, a Baumap az egyes Szolgáltatókról korábban, más honlapokon hagyott értékeléseket is minél teljeskörűbben igyekszik bemutatni. A regisztrációval Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az értékelési rendszert, továbbá megbízza Üzemeltetőt, hogy a Honlapon bemutassa a korábban az Ön vállalkozásáról, szolgáltatásairól szóló, más honlapokon megtalálható, nyilvánosan hozzáférhető ügyfélértékeléseket.

További, nem személyes adatnak minősülő adatok kezelése

A Baumap további, nem személyes adatnak minősülő információkat is gyűjt a Szolgáltatókkal kapcsolatban annak érdekében, hogy a Keresők az igényeiknek leginkább megfelelő Szolgáltatóktól kérjenek ajánlatot, illetve hogy a Szolgáltatókat az általuk preferált ügyfélkör találja meg releváns ajánlatkérésekkel. Ezen adatok közé tartoznak az alábbiak:

Kezelt adat Adatkezelés célja
Létszám A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése
Nyújtott szolgáltatások köre A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése
Preferált ügyfélkör
meghatározása bizonyos
szempontok mentén
A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése
A nyújtott szolgáltatások
vállalási árai
A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése
Iparági tapasztalat A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése
Galéria, videók A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése
Árajánlat ideje A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése
Cégadatok A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése
Területi munkavégzés A Keresők számára releváns Szolgáltatók szűrése

5.3.2. Cookie-k és automatikusan gyűjtött adatok

A következő személyes adatokat a Baumap jogos érdekeinek érvényesítése érdekében és céljából (ami egyben az adatkezelés jogalapja is) kezeljük, annak érdekében, hogy növeljük a

Szolgáltatások, a Honlap, a mobil élmény, valamint a marketing erőfeszítéseinknek hatékonyságát, valamint, hogy kutatást és elemzést végezzünk, valamint, hogy szükség szerint más üzleti tevékenységeket, vagy más tevékenységeket végezzünk a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint.

A Honlap látogatása és a szolgáltatások igénybevétele során automatikusan gyűjtünk, tárolunk és kezelünk bizonyos személyes adatokat. A Baumap automatikusan fogad és rögzít az Ön böngészője által küldött információkat a szervernaplóin. Ezen adatok köre különösen az alábbi adatok típusára és körére terjed ki:

 • A használatra vonatkozó információk
 • A Honlapon végrehajtott cselekvések
 • A Honlap látogatásának időpontja és rendszeressége
 • A látogatott tartalom

A süti (angolul: cookie) egy kis szöveges fájl, amely a felhasználó eszközére (számítógép, tablet, telefon) kerül megküldésre, amikor először meglátogatja a Honlapot. Amennyiben a felhasználó ismételten meglátogatja a Honlapot, az „emlékezni” fog a felhasználó beállításaira (pl.: betűméret, megjelenítés), annak érdekében, hogy megfelelő felhasználói élményt nyújthasson. A süti a böngészőn keresztül érkezik a felhasználó által használt eszközre.

A sütik használatával automatikusan gyűjthető információt kap Üzemeltető a felhasználóról. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A fent említett adatok összegyűjtéséhez, statisztikák készítéséhez és elemzéshez a következő szoftvereket és programokat használhatjuk:

Név Bejegyzett székhely Ország
Google 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View,

California 94043

Amerikai Egyesült
Államok
HubSpot 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA

02141

Amerikai Egyesült
Államok
Hotjar Level 2

St Julians Business Centre,
3, Elia Zammit Street
St Julians STJ 3155

Málta
Facebook 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 Amerikai Egyesült
Államok

7. A Baumap által megosztott személyes adatok

A Baumap nem engedélyezi az Ön előzetes beleegyezése nélkül a személyes adatokhoz való hozzáférést harmadik fél számára, kivéve azokat az eseteket, amikor az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges, Üzemeltető jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges vagy törvényi előírás alapján történik. Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető szervezetén belül a Baumap tulajdonosai, valamint munkavállalói férhetnek hozzá kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében.

Adatfeldolgozó tevékenységek igénybevétele

A Baumap megoszthat bizonyos személyes információkat olyan, az Európai Unió, illetve harmadik országban található harmadik személy szolgáltatókkal, akik szoftveres alkalmazásokat, honlap üzemeltetést és egyéb technológiákat szolgáltatnak, valamint meghatározott szolgáltatásokat nyújtanak a Honlap vagy a Szolgáltatások számára (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). Az Adatfeldolgozó csak olyan, a Baumap által gyűjtött személyes adathoz juthat hozzá, amelyek szükségesek a munkája elvégzéséhez vagy a jogszabályok betartásához. Az Adatfeldolgozó soha nem használja fel ezeket az információkat semmilyen más célra, kizárólag a Baumap részére nyújtott szolgáltatásuk teljesítése céljából. Az adatfeldolgozás során az Adatfeldolgozónak meg kell felelnie a jelen Tájékoztató, a vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a közte és a Baumap között fennálló szerződések rendelkezéseinek is.

Az alábbi cégek adatfeldolgozó tevékenységét vesszük igénybe:

Név Bejegyzett székhely Ország Tevékenység
Google LLC. (Google Drive,
Google Analytics, Google Tag
Manager, Google Adwords)
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View,

California 94043

Amerikai Egyesült
Államok
Tárhelyszolgáltatás és
statisztikai
szolgáltatás
Mailchimp The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308
Amerikai Egyesült
Államok
Hírlevél küldő
szolgáltatás
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 Amerikai Egyesült
Államok
marketing, remarketing, analitika
Tutti-Kettős Könyvelés Kft. 1078 – Budapest, Rottenbiller utca 44. Magyarország könyvelés

Számla kiállítása

Amennyiben a Szolgáltató előfizet a Baumap szolgáltatásaira, Üzemeltető számlát állít ki róla. A számla a szamlazz.hu rendszerével készül, amelyet a KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7..) üzemeltet.

A számlák könyvelését a Tutti-Kettős Könyvelés Kft.-n (1078 – Budapest, Rottenbiller utca 44. ) belül tárolják. A számviteli törvény értelmében a számla tartalmazza a cég nevét, székhelyét,) végzi. A számlázással kapcsolatos adatokat az Európai Unión adószámát és az e-mail címet is, Üzemeltető a kiállításától számítva törvényi előírás szerint 8 éven át megőrzi.

Előfizetési díjak fizetése

A Honlapon elérhető fizetési lehetőségeket a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) biztosítja, ezen szolgáltatások esetén azok felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályai érvényesek.

Egyéb rendelkezések

A személyes adatokat a vonatkozó jogi kötelezettségek betartásának céljából (ami egyben az adatkezelés jogalapja is) is kezeljük annak érdekében, hogy megakadályozzuk a csalárd ügyleteket, ellenőrizzük a lopásokat és más módon megvédjük ügyfeleinket és a Baumap-ot. A személyes adatokat a jogszabályi megfelelés céljából is kezeljük, valamint segítjük a bűnüldöző szerveket és válaszolunk a felszólításokra és hivatalos megkeresésekre.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató jövőbeni módosítására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására. Erre való tekintettel ajánlott a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne jelen Tájékoztatóval vagy a webhelyünkkel kapcsolatban, írjon nekünk az kapcsolat@baumap.hu e-mail címre, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a székhelyünkön.

Aktuális verzió közzétéve: 2021. január 4.